Complement de la pensió d'incapacitat permanent, jubilació o viduïtat a les dones que hagin tingut fills naturals o adoptats consistent en un percentatge d'increment, variable segons el nombre de fill, i aplicable a les pensions que es causin a partir del 1-1- 2016.

LGSS art.50 bis redacc L 48/2015 disp.final.2ª.1 i disp.final.3ª, BOE 30-10-15 - RDLeg 8/2015 art.60 i disp.final.única, BOE 31-10-15;

Després de la publicació de la Llei de Pressupostos per a 2016 que incorpora un nou article a la LGSS (RDLeg 1/1995 art.50 bis), s'ha publicat un nou text refós de la LGSS (RDLeg 8/2015), en l'art. 60, on es recull el mateix contingut que en l'article incorporat per la Llei de Pressupostos, amb entrada en vigor ambdós el 01/01/2016, de manera que el complement serà aplicable a les pensions contributives que es causin a partir d'aquesta data i amb el contingut següent:

Es reconeixerà un complement de pensió a les dones que hagin tingut fills naturals o adoptats i siguin beneficiàries en qualsevol règim del sistema de la Seguretat Social de pensions contributives de jubilació, viduïtat o incapacitat permanent. Aquest complement, que tindrà a tots els efectes naturalesa jurídica de pensió pública contributiva, consistirà en un import equivalent al resultat d'aplicar a la quantia inicial de les referides pensions un percentatge determinat, que estarà en funció del nombre de fills, nascuts o adoptats amb anterioritat al fet causant, segons l'escala següent:
  • 2 fills: 5%; 
  • 3 fills: 10%; 
  • 4 o més fills: 15%. 
En cas que la pensió reconeguda inicialment superi el límit màxim establert anualment sense aplicar el complement, la suma de la pensió i del complement no pot superar aquest límit incrementat en un 50% del complement assignat. Així mateix, si la quantia de la pensió reconeguda arriba al límit esmentat i aplicant només parcialment el complement, la interessada tindrà dret a més a percebre el 50% de la part del complement que excedeixi el límit màxim vigent en cada moment. En els casos en què estigui permesa la superació del límit màxim, el complement es calcularà en els termes indicats, calculant com a quantia inicial de la pensió l'import del límit màxim vigent en cada moment.

Si la pensió a complementar es causa per totalització de períodes d'assegurança a prorrata temporis, en aplicació de normativa internacional, el complement es calcularà sobre la pensió teòrica causada i al resultat obtingut se li aplicarà la prorrata que correspongui.

En aquells supòsits en què la pensió inicialment causada no arribi a la quantia mínima de pensions anualment establerta, es reconeixerà aquesta quantia, tenint en compte les previsions establertes respecte dels complements per mínims. A aquest import se sumarà el complement per fill, que serà el resultat d'aplicar el percentatge que correspongui a la pensió inicialment calculada.

El complement de pensió no és aplicable en els casos d'accés anticipat a la jubilació per voluntat de la interessada ni en els de jubilació parcial. No obstant l'anterior, s'assignarà el complement de pensió que sigui procedent quan des de la jubilació parcial s'accedeixi a la jubilació plena, una vegada complerta l'edat que en cada cas correspongui.

En el cas de concurrència de pensions, s'ha de reconèixer el complement per fill només a una de les pensions de la beneficiària, d'acord amb el següent ordre de preferència:

1. A la pensió que resulti més favorable.
2. Si concorre una pensió de jubilació amb una pensió de viduïtat, el complement s'aplicarà a la de jubilació.

En el cas que la suma de les pensions reconegudes superi el límit màxim establert sense aplicar el complement, la suma de les pensions i del complement no podrà superar aquest límit incrementat en un 50% del complement assignat.