Indicador públic de renda a efectes múltiples - IPREM pel 2016 #presupuestos2016

Amb la publicació de la Llei de Pressupostos pel 2016 (Llei 48/2015), també s'estableix l'Indicador públic de renda a efectes múltiples, també conegut com a IPREM. (Disposició Adicional 84ª)

Els imports establerts pel 2016 han estat els següents:

  • L'IPREM diari, 17,75 euros
  • L'IPREM mensual, 532,51 euros
  • L'IPREM anual, 6.390,13 euros
En els supòsits que la referència al salari mínim interprofessional s'hagi substituït per l'IPREM, la quantitat anual d'aquest serà de 7.455,14 euros quan les normes es refereixin al salari mínim interprofessional en còmput  anual, no obstant, si expressament s'exclouen les pagues extraordinàries, la quantitat ha de ser 6.390,13 euros.