Modificació Mòduls pel 2016-2017 #Impostos

Amb la Llei 26/2014 del 27 de novembre, com a part de la reforma fiscal, es va modificar el Règim d'Estimació Objectiva o Mòduls.
En aquesta, es modificaven tant els límits de factures emeses com rebudes com les activitats que es podien acollir a aquest règim.

S’estableixen nous requisits que seran d’aplicació a partir de l’01/01/2016
S’exclou del règim tots els contribuents que els rendiments íntegres (ingressos) de l’any immediat anterior, superi qualsevol dels següents imports:

 • 150.000,00 € anuals, pel conjunt de les seves Activitats Econòmiques, independentment que existeixi obligació d’expedir factura. Tampoc es podrà aplicar quan el volum dels rendiments íntegres de l’any immediat anterior superi els 75.000,00 € si el destinatari és un empresari o professional
 • Pel conjunt de les activitats agrícoles, ramaderes i forestals, el límit passa de 300.000,00 € a 200.000,00 €
 • Quan el volum de compres, en l’exercici anterior, exclosos els immobilitzats, superin els 150.000,00 €
 • Queden excloses del règim totes les activitat incloses en la divisió 3, 4 i 5 de la secció primera de les Tarifes del IAE a les que se’ls hi aplica l’1% de retenció
  • Divisió 3: Indústries transformadores dels metalls, mecànica de precisio
  • Divisió 4: Indústries manufactureres
  • Divisió 5: Construcció
Un cop ja ho teníem mig coll avall i després de gairebé un any de la publicació de la norma, que entrava en vigor aquest 1/01/2016, doncs s'aproven els Pressupostos Generals de l'Estat Llei 48/2015 , en la que ens modifiquen de nou els límits, aquesta vegada, més favorables pels contribuents. Aquests han estat ratificats en l'Ordre de Mòduls HAP/2430/2015 publicada el 18/11/2015
I els nous límits queden fixats de la següent manera:

 • Que el volum dels rendiments íntegres en l'any immediatament anterior superi algun d'aquests imports:
  • Pel conjunt de les seves activitats (excepte agrícoles, ramaderes i forestals): 250.000,00€

A aquests efectes, s'entendrà tant per les operacions obligades a expedir factures com les que no.
No obstant això, si en l'any immediatament anterior, els rendiments íntegres que corresponguin a operacions per les quals s'hagi d'expedir factura, si el destinatari és empresa o professional, no podran haver superat els 125.000,00€

  • Pel conjunt de les seves activitats agrícoles, ramaderes i forestals: 250.000,00€
 • Que el volum de les compres en béns i serveis, excloses les adquisicions d'immobilitzat, en l'exercici anterior superi la quantitat de 250.000,00€
En aquest enllaç trobareu les activitats que podien acollir-se al règim de mòduls i les que s'hi poden acollir pel 2016