S'aprova el text refós de la Llei sobre Tràfic, Circulació de Vehicles a motor i Seguretat Vial


Bon dia, 
Per si acabeu d'acabar aquell llibre i no sabeu quin nou llibre començar, us proposem la lectura del Reial Decret Legislatiu 6/2015, del 30 d'octubre pel que s'aprova el text refós de la Llei sobre Tràfic, Circulació de Vehicles a motor i Seguretat Vial.

Una manera de reciclar-se.
Sabíeu que si sou titulars d'un vehicle, podeu informar a la DGT de qui és el conductor habitual?
Art 11 2. El titular del vehículo puede comunicar al Registro de Vehículos del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico la identidad del conductor habitual del mismo. En este supuesto, el titular queda exonerado de las obligaciones anteriores, que se trasladan al conductor habitual.