Canvis en els processos d'incapacitat temporal

Amb data 01/12/2015 ha entrat en vigor l’Ordre ESS/1187/2015 de 15 de juny, per la qual es desenvolupa el Reial decret 625/2014, de 18 de juliol, en què es regulen determinats aspectes de la gestió i el control dels processos d’incapacitat temporal en els seus primers tres-cents seixanta-cinc dies de durada. 

L’Ordre de desenvolupament estableix els nous models de comunicats mèdics de baixa/alta i de confirmació en els processos d’IT d’acord amb els 4 tipus de processos d’incapacitat temporal que preveu el RD 625/2014 segons la durada estimada, així com la seva tramitació. 

Tipus de processos, comunicats mèdics de baixa i de confirmació 
Els comunicats els expedeix el metge del Servei Públic de Salut o de la mútua, depenent de si la contingència és comuna o professional. Per ajudar a la fixació de durades estimades dels processos s’utilitzen taules de durada estàndard, les quals tenen en compte el diagnòstic, l’edat i el tipus de feina del pacient. 

a) Procés de durada estimada molt curta: inferior a 5 dies naturals
En el mateix acte i en un únic document s’estén la baixa i l’alta, que pot coincidir amb el mateix dia de la baixa o quedar compresa dins dels tres dies següents. En aquest cas NO s’emet cap comunicat de confirmació. El treballador/a pot sol·licitar que se’l visiti el dia de l’alta, i si el metge considera que aquest/a continua estant incapacitat per treballar, modificarà la data de durada inicialment establerta i estendrà el primer comunicat de confirmació deixant sense efecte l’alta prevista. 

b) Procés de durada estimada curta: de 5 a 30 dies naturals 
El primer comunicat de confirmació s’emet, com a màxim, als 7 dies naturals de la data de baixa i, quan correspongui, els següents comunicats de confirmació, als 14 dies naturals. 

c) Procés de durada estimada mitjana: de 31 a 60 dies naturals
El primer comunicat de confirmació s’emet, com a màxim, als 7 dies naturals de la data de baixa i, quan correspongui, els següents comunicats de confirmació, als 28 dies naturals. 

d) Procés de durada estimada llarga: de 61 o més dies naturals 
El primer comunicat de confirmació s’emet, com a màxim, als 14 dies naturals de la data de baixa i, quan correspongui, els següents comunicats de confirmació, als 35 dies naturals. 

Si es modifica o actualitza el diagnòstic cal emetre el comunicat de confirmació amb la ressenya de la durada estimada del nou diagnòstic i la data de la propera revisió. Els comunicats posteriors de confirmació s’han d’expedir d’acord amb la nova durada estimada. 

L’Ordre preveu que si el treballador/a no es presenta a la revisió mèdica prevista en els comunicats, se li pot estendre l’alta mèdica per incompareixença (el comunicat mèdic inclou aquesta causa). 

Amb independència del grup de durada de la baixa, el metge expedirà l’alta quan consideri que el treballador/a pot anar a treballar i segons les circumstàncies de salut d’aquest/a. 

Quan es prevegui que el procés superi els 365 dies, s’ha de comunicar al treballador/a, en l’acte de reconeixement mèdic, i informar-lo que el seguiment del procés correspondrà d’ara endavant a l’Institut Nacional de la Seguretat Social. En aquest cas, en el comunicat de confirmació immediatament anterior a la data de compliment, cal emplenar l’apartat que fa referència al passi i control de l’INSS (assenyalant la data que compleix els 365 dies naturals d’IT).

Comunicat d’alta 
a) Comunicats d’alta dels metges de l’SPS o mútua. L’alta mèdica determina l’extinció de la situació d’incapacitat temporal i del subsidi des de la mateixa data d’expedició. L’Ordre, que modifica l’art. 9.2 de l’Ordre de 13 d’octubre de 1967, suprimeix la previsió segons la qual, si el dia de l’alta era festiu o vigília de festiu, el treballador/a tenia dret a percebre el subsidi dels esmentats dies. D’ara endavant, en canvi, s’extingeix la IT en la data de l’alta. 

b) Comunicats d’alta expedits pels inspectors mèdics de l’INSS/ISM. Si l’INSS/ISM considera que l’alta sol·licitada per la mútua és procedent, cal expedir el comunicat d’alta corresponent. Aleshores, durant els 180 naturals següents a la data de l’alta només es podrà emetre una nova baixa, per la mateixa patologia o similar, per part d’aquests metges, la qual haurà de ser comunicada al SPS i la mútua. En aquests casos, el control el du a terme directament l’INSS/ISM (a partir de la baixa), i no s’expedeixen comunicats de confirmació. 

Tramitació de comunicats 
El metge que expedeix els comunicats de baixa, confirmació i alta ha de lliurar dues còpies al treballador/a, l’una per a l’interessat/ada i l’altra per a l’empresa.

El treballador/a ha de lliurar els comunicats de baixa i de confirmació a l’empresa en el termini de 3 dies, a excepció que se li hagi acabat el contracte de treball (en aquest cas els ha de presentar a la mútua). S’entén que en contingència professional no cal presentar-lo a la mútua, atès que aquesta ja té la documentació. 

L’empresa ha d’emplenar l’exemplar del comunicat de baixa amb les dades de cotització relatives al treballador/a, anotant la clau del codi nacional d’ocupació, el codi de la província del centre de salut on s’ha emès el comunicat mèdic i les dades genèriques que s’estableixin als efectes identificatius del procés i de l’empresa, definits a través del sistema RED. A més, té l’obligació de transmetre’ls a l’INSS, després d’emplenar els apartats referents a l’empresa a través del sistema RED, amb caràcter immediat i, si més no, dins del termini màxim de tres dies hàbils a partir de la seva recepció.

Aquesta obligació correspon també a les empreses autoasseguradores, a les agrupacions d’empreses i als professionals col·legiats que, per acord o representació de l’empresa, presentin els comunicats mèdics i estiguin autoritzats per a utilitzar aquest sistema.

El comunicat d’alta el treballador/a l’ha de presentar a l’empresa dins les 24 hores següents de l’expedició o en cas de finalització del contracte, a la mútua. S’entén que en contingència professional no cal presentarlo a la mútua, atès que aquesta ja té la documentació. 

En els processos de durada estimada molt curta, el treballador/a ha de presentar a l’empresa la còpia del comunicat de baixa/alta dins les 24 hores següents a la data d’alta. Excepcionalment, si el facultatiu emet el primer comunicat de confirmació perquè considera que el pacient no està prou bé encara per anar a treballar, llavors el treballador/a l’ha de presentar a l’empresa dins de les 24 hores següents a l’expedició, juntament amb el comunicat de baixa inicial (conforme al que disposa el segon paràgraf de l’article 3.2.). En IT en què l’INSS/ISM/mútua fa el pagament directe del subsidi, el treballador/a ha de presentar els comunicats a aquestes entitats (utilitzant els exemplars destinats a l’empresa).

Les empreses han de conservar els comunicats mèdics en suport de paper quatre anys, a comptar a partir de la data de presentació telemàtica.

Subsidi d’incapacitat temporal durant la jubilació parcial 

El subsidi d’IT d’un treballador/a en situació de jubilació parcial, qualsevol que sigui la seva contingència, l’abona en règim de pagament directe l’INSS/ISM/mútua corresponent, sense que operi el règim de col·laboració obligatòria. 

L’INSS/ISM/mútua ha de comunicar a l’empresa el començament i el final de l’abonament del subsidi de pagament directe al treballador/a