MODIFICACIONS LLETRES CIF #aeat

En data 16/01/2016 ha entrat en vigor l'Ordre HAP/5/2016 per la que es modifica l'Ordre EHA/451/2008, que regula la composició del número d'identificació fiscal de les persones jurídiques i de les entitats sense personalitat jurídica.
El resum que podem fer és:
   En aquesta es manté per les Societats Civils la mateixa clau J, tant si tenen personalitat jurídica com si no en tenen.
   Es modifica la redacció del que s'estableix per la clau E.
   Les claus queden de la següent manera:

 • A. Societats anònimes 
 • B. Societats de responsabilitat limitada
 • C. Societats col·lectives
 • D. Societats comanditàries
 • E. Comunitats de béns, herències jacent i altres entitats sense personalitat jurídica no incloses expressament en altres claus
 • F. Societats cooperatives
 • G. Associacions
 • H. Comunitats de propietaris en règim de propietat horitzontal
 • J. Societats civils
 • P. Corporacions Locals
 • Q. Organismes públics
 • R. Congregacions i institucions religioses
 • S. Òrgans de l'Administració de l'Estat i de les Comunitats Autònomes
 • U. Unions Temporals d'Empreses
 • V. Altres tipus no definits en la resta de claus.