El Suprem evita que es tributi de més en la venda d'immobles

La llei de l'IRPF assenyala que el "valor d'adquisició" és l'import real pel qual aquesta compra s'hagués efectuat.
Una recent sentència del Tribunal Suprem permetrà reduir la quantia dels impostos que paguen els contribuents pel guany patrimonial produït en la venda d'un immoble. En la seva resolució, l'Alt Tribunal confirma el criteri pel qual s'ha de prendre com a valor d'adquisició de l'immoble el comprovat per la conselleria d'Hisenda autonòmica, quan sobre aquest immoble s'hagi efectuat una "comprovació de valors", i no el valor de adquisició realment pagat, que, generalment, és més baix.