Ordre HAP/347/2016 d'11 de març límit exempt de garantia

Amb data 11/03/2016 s'ha publicat l'Ordre HAP/347/2016 on s'augmenta a 30.000,00€ el límit exempt de l'obligació a aportar garantia en les sol·licituds d'ajornament o fraccionament de deutes derivats de tributs cedits, la gestió dels quals correspongui a les Comunitat Autònomes.

Amb data 9 d'octubre de 2015 ja es va publicar l'Ordre HAP/2178/2015 on s'augmentava a 30.000,00€ el límit exempt de l'obligació a aportar garantia en les sol·licituds d'ajornament o fraccionament de deutes de dret públic gestionats per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i pels òrgans i organismes de l'Hisenda Pública Estatal.

Ara, amb aquest nou Ordre, s'ha ampliat als tributs cedits a les Comunitats Autònomes