Modificació pagament a compte de l'Impost de Societats #Impostos


El 30/09/2016 s'ha publicat el Reial Decret - Llei 2/2016 amb el que queda modificat el càlcul del Pagament a Compte de l'Impost de Societats i afecta a les empreses que la xifra de negocis dels 12 mesos anteriors a la data d'inici del període impositiu, sigui igual o superior a 10.000.000,00 d'euros.

Per les empreses que calculen el pagament a compte segons l'art 40.3, la norma el que ens diu és que en cap cas, la quantitat a ingressar podrà ser inferior a un  23 % del resultat positiu del compte de pèrdues i guanys de l'exercici dels 3, 9 o 11 primers mesos, minorant exclusivament els pagaments a compte realitzats anteriorment corresponents al mateix exercici.

El percentatge a aplicar pel càlcul del pagament, diferent del mínim, el percentatge serà el resultat de multiplicar per 19/20 el tipus de gravament arrodonit en excés.
Per exemple 25%*19/20= 24%

Exemple:

  • Una empresa que tributa al 25%, que el càlcul del pagament a compte és el descrit en el 40.3 i que la seva xifra de negocis sigui inferior a 10.000.000,00 € tributarà al 17% (25*5/7)
  • Una empresa que tributa al 25%, que el càlcul del pagament a compte és el descrit en el 40.3 i que la seva xifra de negocis sigui igual o superior a 10.000.000,00 € tributarà al 24%.
Per més informació