Com tributen els premis de loteria? #Impostos

L'Agència Tributària Espanyola ha posat a disposició dels ciutadans un comunicat en el que informen de com tributen els premis de loteria.
En resum:

  • Els primers 2.500,00 € estan exempts de tributació
  • De la resta, es farà una retenció del 20% en el moment del cobrament.
  • Aquest imports s'hauran d'incloure a la Declaració de la Renda del 2016
Aquí us reproduïm el text complert:

La Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual s'adopten diverses mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques i al impuls de l'activitat econòmica, sotmet a tributació, a través d'un gravamen especial, entre altres, els premis pagats corresponents a les loteries i apostes organitzades per la Societat Estatal Loteries i Apostes del Estat (SELAE).

La referida norma estableix que els perceptors d'aquests premis, sigui quin sigui la seva natura, en el moment del cobrament, suportaran una retenció o ingrés a compte que ha de practicar-los l'organisme pagador del premi, és a dir, la SELAE.

S'exigirà de forma independent pel que fa a cada desè, fracció o cupó de loteria o aposta premiat.

Estaran exempts els premis del qual import íntegre sigui igual o inferior a 2.500 euros. Els premis del qual import íntegre sigui superior a 2.500 euros només tributaran pel que fa a la part del mateix que excedeixi d'aquest import.

Els contribuents del IRPF o els contribuents no residents sense establiment permanent que resultin agraciats i hagin suportat la retenció en el moment del abonament del premi no hauran de presentar cap altra autoliquidació.

La base de la retenció del gravamen especial estarà formada per l'import del premi que excedeixi de la quantia exempta. El percentatge de retenció o ingrés a compte serà del 20 per cent.

La SELAE haurà de procedir a identificar als guanyadors dels premis sotmesos a gravamen, és a dir, els que siguin superiors a 2.500 € per desè, independentment de que el premi hagi estat obtingut per un només o bé conjuntament per diverses persones o entitats.

En el cas de premis compartits (grup d'amics o parents, penyes, confraries...), qui procedeixi al repartiment del mateix que figuri com beneficiari únic (o com gestor de cobrament) per haver-ho manifestat així en el moment del cobrament del premi, haurà d'estar en condicions d'acreditar davant l'Administració Tributària que el premi ha estat repartit als titulars de participacions, sent per tant necessària la identificació de cada guanyador així com del seu percentatge de participació.

Addicionalment, els contribuents no residents sense establiment permanent que resultin agraciats i hagin suportat la retenció en el moment del abonament del premi podran sol·licitar la devolució que pogués correspondre'ls per aplicació d'un conveni per evitar la doble imposició internacional.

Els contribuents del Impost sobre Societats que obtinguin un premi subjecte al gravamen especial hauran d'incloure, tal com feien abans del 1 de gener de 2013, l'import del premi entre les rendes del període subjectes al impost i la retenció/ingrés a compte del 20% suportat com un pagament a compte més.