Limitació pagaments en efectiu

Bona tarda, 
Darrerament estan havent moltes confusions respecte a l'import que es pot pagar en efectiu quan una de les dues parts és un empresari.
Al desembre de l'any passat van anunciar una mesura que a data d'avui encara no s'ha publicat, la reducció dels 2.500,00 € als 1.000,00 €.
Actualment, la situació és la que ja teníem des de la publicació de la norma, en el 2012 (Llei 7/2012)

El resum seria el següent:

A qui afecta aquesta llei?
A totes les operacions en que una de les parts de la operació actuï en qualitat d’empresari o professional excepte els pagaments i ingressos realitzats a través d’una entitat de crèdit.

Quins són els límits?
  • 2.500,00 € quan la persona física sigui resident
  • 15.000,00 € quan el pagador sigui una persona física que justifiqui que no té el seu domicili fiscal a Espanya i no actuï en qualitat d’empresari o professional
Què es considera pagament en efectiu?
  • El paper moneda i la moneda metàl·lica, nacionals o estrangers
  • Els xecs bancaris al portador en qualsevol moneda
  • Qualsevol altre mitja físic, inclosos els electrònics, concebuts per ser utilitzats com a mitja de pagament al portador