A partir del 2018, com es podrà l'autònom deduir les despeses de manutenció?

Despesa deduïble IRPF: despeses de manutenció a partir de 01/01/2018

Són deduïbles les despeses de manutenció del contribuent en cas que determini el rendiment net de l'activitat econòmica pel mètode d'estimació directa?

Resposta

A partir d'1 de gener de 2018, els contribuents poden deduir per a la determinació del rendiment net de l'activitat econòmica pel mètode d'estimació directa les despeses de manutenció que compleixin els següents requisits:

 1.Ser despeses del mateix contribuent.
 2.Realitzar-se en el desenvolupament de l'activitat econòmica.
 3.Produir-en establiments de restauració i hostaleria.

 4.Hauran d'abonar-utilitzant qualsevol mitjà electrònic de pagament.

Aquesta despesa tindrà com a límit màxim els imports establerts reglamentàriament per a les dietes i assignacions per a despeses normals de manutenció dels treballadors que es contenen en l'article 9.A.3.a) del Reial Decret 439/2007, de 30 de març, per qual s'aprova el Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Normativa / Doctrina

• Article 30.2, regla 5a, c) Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'IRPF.
• Article 9.A.3.a) Reial Decret 439/2007, de 30 de març, Reglament de l'IRPF.

Font: INFORMA Agència Tributària