ALLAU DE NORMATIVES TRIBUTÀRIES PEL 2018

1. LLEI DE MÒDULS

RDL 20/2017 pel que es prorroguen i aproven diverses mesures tributàries i altres mesures urgents en matèria social 

Fa uns dies es publicava l'Ordre d'Estimació Objectiva "Mòduls" pel 2018 on s'indicava que pel 2018 els límits màxims per estar inclòs en mòduls quedaven reduïts. Doncs el Govern, a última hora, ha prorrogat pel 2018, els mateixos límits excloents que ja es van aplicar pel 2017, quedant de la següent manera. El termini per renúncies i revocacions serà fins el 30 de gener de 2018

Límits màxims20152016 al 20182019
Volum rendimients íntegres en l'any anterior. General
450.000 €250.000 €150.000 €
Volum rendimients íntegres en l'any anterior. Activitats agrícoles, forestals i ramaderes
300.000 €250.000 €250.000 €
Facturació a empreses i professionals
225.000 €125.000 €75.000 €
Volum de compres (sense incloure inversions)
300.000 €250.000 €150.000 €
Retenció factures autònoms
1%1%1%
Aquest mateix RDL també fixa els coeficients d'actualització dels valors cadastrals pel 2018

2. RENDA, SOCIETATS I SUCCESSIONS

RD 1074/2017, de 29 de desembre, pel qual es modifiquen els Reglaments de l'IRPF, l'IS, i de l'ISD (BOE 2017.12.30)

Entre altres modificacions, en Renda s'incrementa la quantia diària exempta dels tiquets restaurant a 11 euros; en Societats s'estableix un nou supòsit d'excepció a l'obligació de retenir en relació amb les quantitats satisfetes pels fons de pensions oberts; i en ISD, en el cas de l'adquisició de béns immobles, s'amplia el contingut de la declaració de l'impost, que ha d'incloure la referència cadastral dels immobles


3. IVA I FACTURACIÓ

RD 1075/2017, de 29 de desembre, pel qual es modifiquen els Reglaments de l'IVA, de l'ITP i AJD, de l'impost sobre els gasos Fluorats d'efecte hivernacle, de facturació, de gestió i inspecció tributària, i el RD sobre franquícies i exempcions en règim diplomàtic, consular i d'organismes internacionals (BOE 2017.12.30)
Respecte al Subministrament immediat d'Informació, s'exclou del mateix al règim simplificat i s'ajusten els terminis per al règim del criteri de caixa. En el Reglament de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials s'introdueix un procediment perquè puguin incloure en liquidacions mensuals una liquidació comprensiva de les transmissions de tot un mes en les adquisicions de gran nombre de béns mobles a particulars per empresaris o professionals de manera continuada en el temps. S'actualitza el règim de facturació de determinades prestacions de serveis en la realització intervenen agències de viatges en nom i per compte d'altres empresaris o professionals.