Bitcoins i altres criptomonedes

Són pocs els que no han sentit a parlar de les famoses criptomonedes (Bitcoin, Litecoin, Ripple, Ethereum, Dash, etc) i són cada vegada més els inversors que hi estan interessats, per la qual cosa és comprensible que se’ls pugui plantejar en qualsevol moment quins efectes fiscals té aquest nou tipus d’inversió.

Actualment no existeix una regulació específica a les nostres lleis tributàries, tot i que cada vegada existeix més doctrina al respecte en la qual el contribuent es pot basar i trobar la informació adequada per tal de procedir d’acord amb el criteri de l’Administració que afecta a diversos impostos: 

Impost sobre el valor afegit
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va resoldre el 22 d’octubre del 2015, a l’assumpte C-264/14, que la compravenda de bitcoins constitueix una prestació de serveisen tractar-se d’operacions d’intercanvi de divisa tradicional per unitats de divisa virtual que estarien subjectes a l’IVA i a la vegada, exemptes. 

Impost sobre la renda de les persones físiques
Sempre que no constitueixi una activitat econòmica, la compravenda de criptomonedes tributarà a la base imposable de l’estalvi (per trams del 19% al 23%) com a guany o pèrdua patrimonial d’acord amb l’article 33.1 de la Llei 35/2006 de 28 de novembre de l’IRPF. 

Impost sobre el patrimoni
S’haurà d’informar i tributar en aquest impost el valor de mercat de les criptomonedes la titularitat de les quals s’atribueixi al subjecte passiu en el moment de la meritació de l’impost (31 de desembre) tal i com indica l’article 7 i 24 de la Llei de l’IP, excepte si es dedica a la compravenda de divisa virtual com a activitat econòmica.

Impost sobre activitats econòmiques
La recent consulta vinculant resolta per la Direcció General de Tributs resol que les empreses que es dediquin a la compravenda de criptomonedes s’hauran d’inscriure a l’epígraf 831.9 de la Sec. 1a, “Altres serveis financers n.c.o.p.” tot i que ho facin a través d’una pàgina web, perquè determina que, segons allò disposat per la regla 8a de la Instrucció, han de tributar d’acord amb la veritable naturalesa de l’activitat econòmica exercida, depenent de les condicions que concorrin en cada cas.

Declaració sobre béns a l’estranger (model 720)
La Direcció General de Tributs considera la criptomoneda com un efecte comercial a la seva consulta vinculant 1027/2015 de 30 de març, per la qual cosa no entra en els supòsits de béns a l’estranger susceptibles de ser declarats al model 720 (comptes bancaris, valors, drets, assegurances, béns i drets sobre immobles); a més, és difícil determinar-ne la localització, per la qual cosa és defensable que no es declari aquest model.

Finalment, s’espera tenir un referent legal ben aviat que doni seguretat jurídica a l’inversor en matèria de criptomonedes tal i com figura a la resolució de 8 de gener del 2018, de la Direcció General de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, per la qual s’aproven les directrius generals del Pla Anual de Control Tributari i Duaner del 2018.