Declaració Informativa béns i drets a l'estranger, Model 720 #Taxinforma

El proper dia 31 de març finalitza el termini per a presentar el Model 720, “Declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger”, corresponent a l’exercici 2017.

Qui està obligat a presentar l’esmentada declaració?
Estan obligats a presentar la declaració les persones físiques i jurídiques residents en territori espanyol,
sempre i quan se superin els 50.000€ per a cada una de les següents categories:
  • Comptes en entitats de crèdit
  • Valors, fons, assegurances i rendes
  • Béns immobles i drets sobre béns immobles

Respecte d’aquells contribuents que ja han presentat una declaració en un exercici anterior, estaran
obligats a la presentació de l’exercici 2017 quan es doni alguna de les següents circumstàncies:
  • Que qualsevol dels saldos conjunts de les diferents categories informades a l’última
  • declaració, hagi experimentat un increment superior a 20.000€.
  • Que s’hagi perdut la titularitat d’algun dels béns declarats anteriorment.

Quan s’ha de presentar?
El termini de presentació serà entre l’1 de gener i el 31 de març de 2018. La transmissió de la declaració informativa s’ha de realitzar obligatòriament per mitjans telemàtics.

Quines sancions hi ha per no presentar la declaració?
En el cas d’incompliment de l’obligació d’informar, s’estableix una multa fixa de 10.000€ a la qual es
poden sumar 5.000€ per cada dada que no s’hagi comunicat o que, tot i ser comunicada, s’hagi fet de
manera incompleta, inexacta o falsa. En el cas que es presenti fora de termini, la sanció serà de 1.500€ amb increments de 100€ per cada dada o conjunt de dades.
Així mateix, tindrà la consideració d’increment no justificat de patrimoni tant en l’IRPF com en l’Impost sobre Societat, i s’imputarà en l’últim període impositiu no prescrit. A això, s’hi ha d’afegir el règim sancionador en els supòsits de guanys de capital no justificats, la sanció del qual puja al 150% de la quota íntegra.