EL PERMÍS PER LACTÀNCIA PASSARÀ DE 15 A 17 DIES I EL PAGARAN LES MÚTUES

La baixa retribuïda es prolongarà fins a 12 mesos i tindrà un cost de gairebé 65 milions d'euros anuals
Els treballadors que han estat pares, ja sigui de forma natural com per adopció, tenen dret a absentar-se durant una hora de la feina per a la lactància del seu fill un cop gaudida la baixa per maternitat. Es tracta d'un permís retribuït que actualment dura fins que el nadó compleix 9 mesos, tant si la lactància és natural com artificial, i aquesta hora es pot dividir en dues fraccions o bé acumular aquestes hores i gaudir-per jornades completes. La situació canviarà a millor. El Congrés debat una proposició de llei a proposta del PSOE per garantir la igualtat de treball i d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació i l'ocupació que modificarà la legislació laboral.