Mesures urgents en matèria d'Habitatge i lloguer

Ahir es va publicar en el Boe un Reial Decret Llei de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer.
Les principals modificacions són:

  • Augment dels terminis del contracte de lloguer de 3 a 5 anys.
  • S'allarga la pròrroga tàcita d'1 a 3 anys
  • L'arrendador no podrà exigir al llogater un aval, al marge de la fiança, que excedeixi de 2 mesos de la renda mensual, excepte que siguin contractes de llarga durada.
  • Les despeses de la gestió de la inmobiliària i de formalització del contracte seran a càrrec de l'arrendador quan aquest sigui una persona jurídica (Empresa o societat)
  • S'estableix una exempció en l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats en la subscripció de contractes d'arrendament d'habitatge per l'ús estable i permament.

Aquest Reial Decret Llei entra en vigor el dia següent a la seva publicació, ho sigui el 19/12/2018.