Permís paternitat #TaxInforma #Impostos


Bon dia, per fi s'han modificat els tant esperats permisos per "paternitat".
Amb l'entrada en vigor del Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, s'estableix que el naixement suspendrà el contracte de treball del progenitor diferent de la mare biològica durant 16 setmanes de manera progressiva:

El permís s’amplia de manera gradual:
  • A 1-4-2019: 8 setmanes (2 obligatòries i ininterrompudes després del part).
  • A 1-1-2020: 12 setmanes (4 obligatòries i ininterrompudes després del part).
  • A 1-1-2021: 16 setmanes (6 obligatòries i ininterrompudes després del part).
Com es realitzarà el gaudi del primer període de 8 setmanes:
  • Les primeres 2 setmanes posteriors al part s’hauran de gaudir ininterrompudament i a jornada completa.
  • Les 6 setmanes restants es podran gaudir a voluntat del progenitor, en períodes setmanals de manera acumulada o interrompuda, a jornada completa o a temps parcial, i gaudint-les des de l’acabament de la suspensió obligatòria al part fins que el fill o filla faci 12 mesos. 
  • El gaudi de cada període setmanal, o de l’acumulació d’aquests períodes s’haurà de comunicar a l’empresa amb una antelació mínima de 15 dies.
De la mateixa manera i tal i com s’indica en el segon paràgraf, es gaudiran els períodes a partir del 01-01-2020 i del 01-01-2021 per les 12 i 16 setmanes respectivament.

Important
S’elimina el permís de dos dies per naixement de fill de l’art. 37.3 b) ET. En cas que aquest permís es trobi recollit per conveni col·lectiu, l’hem d’entendre aplicable.
Entrada en vigor:
A partir de l’1 d’abril del 2019