#TaxInforma: Mesures en matèria tributària, cadastral i de Seguretat Social RDL 18/2019Mesures en matèria tributària, cadastral i de Seguretat Social


T’informem de les principals mesures en matèria tributària, cadastral i de Seguretat Social recollides al Reial Decret Llei 18/2019, de 27 de desembre.

- IRPF/IVA. Tributació per mòduls
- Pròrroga de l’Impost sobre el Patrimoni per l’exercici 2020
- Relació d’activitats prioritàries de mecenatge per l’any 2020
- Actualització dels valors cadastrals
- Regulació de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributària per la prestació del servei de generació i emissió d’identificadors únics pels productes del tabac


Medidas en materia tributaria, catastral y de Seguridad Social


Te informamos de las principales medidas en materia tributaria, catastral y de Seguridad Social recogidas en el Real Decreto Ley 18/2019, de 27 de diciembre.

- IRPF/IVA. Tributación por módulos
- Prórroga del Impuesto sobre el Patrimonio para el ejercicio 2020
- Relación de actividades prioritarias de mecenazgo para el año 2020
- Actualización de los valores catastrales
- Regulación de la prestación patrimonial de carácter público no tributaria por la prestación del servicio de generación y emisión de identificadores únicos para los productos del tabaco