Model 347: Declaració de més de 3005,06 € #Impostos


Recordeu: ENCARA NO PODEM BAIXAR LA GUARDIA 😓


El proper 2 de març acaba el termini de presentació del model 347.

Us fem un petit recordatori de qui està obligat a presentar aquesta declaració i quines operacions s'han de declarar.

Qui està obligat a declarar:

Totes les persones físique o jurídiques, que desenvolupin activitats empresarials o professionals segons el que es disposa l'art 5 de la LIVA.
També estaran obligats a declarar les Comunitats de béns en règim de propietat horitzontal, com les entitats privades de caràcter social (Art 20.Tres LIVA)

Queden exclosos de la presentació:

1. Les persones físiques i entitats en atribució de rendes en l'IRPF, per les activitats que tributin en estimació onjectiva (Mòduls) en Renda i simultàniament en el Règim Especial Simplificat o de l'Agricultura, ramaderia i pesca o del Recàrrec d'equivalència en IVA, excepte per aquelles operacions que emetin factura.

Els subjectes passius acollits al règim simplificat de l'IVA, hauran de declarar les adquisicions de béns i serveis que hagin anotat en el llibre registre de factures emeses. (Art 40.1 RIVA)

2. Els obligats tributaris que portin els llibres registre a traves de la Seu Electrònica de l'Aeat (Subministrament Immediat d'Informació) 

3. Els obligats que no hagin realitzat operacions que en el seu conjunt, respecte a una altre persona o entitat, superin els 3.005,06 €

Què s'ha de declarar:

S'han de declarar totes aquelles persones o entitats amb els que s'hagin realitzat operacions que en un conjunt, inclòs l'IVA, superin els 3005,06 €.
La informació s'ha de donar per trimestres i separadament els lliuraments de les adquisicions.
També s'han d'incloure els imports cobrats en efectiu, sempre que aquest superin els 6.000,00 € anuals.
Queden excloses totes aquelles operacions de les que existeixi una obligació de subministrament en un altre declaració, com per exemple, si pagues un lloguer amb retenció, no el declararem perquè ja l'informem en el Model 180.
També queden excloses:
- Operacions al marge de l'activitat empresarial o professional.
- Lliuraments de béns o prestacions de serveis pels que no s'ha hagut d'emetre factura.
- Arrendaments de béns exempts d'IVA, realitzats per persones físiques o entitats sense personalitat jurídica.
- Les importacions i exportacions de mercaderies