Informació per afrontar el #Coronavirus1. Resolució de l'Secretari d'Estat de Política Territorial i Funció Pública, de mesures a adoptar en els centres de treball dependents de l'Administració General de l'Estat amb motiu de l'covid-19. Com a punts a destacar són la situació d'aïllament i l'atenció a públic, així com evitar en la mesura possible les reunions de treball, amb la suspensió de les que impliquin desplaçaments a una altra localitat.

2. Reial decret llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s'adopten determinades mesures urgents en l'àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública.

S'ha publicat al Butlletí Oficial de l'Estat aquest Reial decret llei 6/2020 que introdueix una sèrie de mesures urgents i excepcionals per fer front a l'emergència de salut pública en relació a l'Covid-19.

Destaca la consideració excepcional com a situació assimilada a l'accident de treball dels períodes d'aïllament o contagi de les persones treballadores com a conseqüència de l'covid-19. L'objectiu és garantir la protecció social dels treballadors que causin baixa per aïllament o malaltia per aquesta causa, així com el proveïment de material necessari per part de sistema nacional de salut.

Tot l'anterior, amb una altra sèrie de mesures en matèria econòmica, com la modificació de la llei 9/2012 de 14 de novembre de reestructuració i resolució d'entitats de crèdit, així com la modificació de la llei 1/2013 de 14 de maig de mesures per reforçar la protecció als deutors hipotecaris, reestructuració de deute i lloguer social, entre d'altres.

3. Directrius d'CGPJ per garantir el servei públic judicial adaptat a les recomanacions de les autoritats sanitàries de 11 de març de 2020.

4. Instruccions d'el Consell General de Poder Judicial relatives a la prestació de servei públic judicial davant la situació generada pel Covid-19.

La Comissió Permanent de Consell General de Poder Judicial ha aprovat una instrucció d'actuacions judicials que té per objecte garantir el servei públic judicial, adaptat a les recomanacions de les autoritats sanitàries en relació amb l'epidèmia de coronavirus COVID-19. La instrucció consta de dues parts, una informativa amb les recomanacions de protecció individual i col·lectiva enfront de la malaltia i una altra que estableix directrius en relació amb l'actuació judicial en funció de diferents escenaris, un de general per a tot el territori nacional i un altre per als territoris en els quals s'hagin establert mesures especialment intenses per limitar la propagació i el contagi de la malaltia. En aquest últim cas, els jutges poden suspendre actuacions processals ja acordades per raons sanitàries, el que necessitarà de prèvia autorització de el president de l'TSJ o de l'Audiència Nacional i de ratificació posterior pel Consell.

5. En referència a les mesures per a la protecció de la salut pública, publicades al BOE de ahir 11 mes de març (RD-Llei 6/2020), i les Instruccions de l'INSS de data 2020.03.11 volem ressaltar els següents punts :

  • Les baixes mèdiques seran emeses SEMPRE pels serveis públics de salut.
  • L'assistència sanitària serà prestada pels serveis públics de salut, MAI per la Mútua.
  • Per accedir a la prestació es necessita la baixa mèdica, tant per aïllament com per contagi.
  • La prestació es percebrà per import igual a l'corresponent a accident de treball (75% des del dia següent a la baixa mèdica), per a totes les baixes emeses amb data 12 de març o posterior.
  • No s'ha de presentar part DELTA atès que aquestes baixes es consideren derivades de contingència comuna.
  • Per a aquells processos amb una durada superior a 15 dies, s'acumularà la deducció completa en aquest tram.
  • Per a aquells processos inferiors a 15 dies, es sol·licitarà a la Mútua la devolució de la deducció com a deducció no practicada
A l'efecte de pagament delegat les deduccions s'han de fer de la següent manera (en breu es publicaran instruccions expresses)

6. RESOLUCIÓ SLT / 704/2020, d'11 de març, per la qual s'adopten Mesures de distanciament social amb relació con los esdeveniments multitudinaris per a la prevenció i el control de la infecció paper SARS-CoV-2.