Noves mesures laborals RDL15/2020

El Govern va aprovar ahir noves mesures laborals per a fer front a la situació de crisi generada pel COVID-19. En aquest TAX Informa recollim les principals mesures i ampliem la informació que us vam enviar dimarts 21/04/2020:

Mesures per a facilitar l'ajust de l'economia i protegir l'ocupació:
Es prorroga per dos mesos el caràcter preferent del treball a distància, així com el dret d'adaptació de l'horari i reducció de la jornada.

Mesures de protecció dels ciutadans:
 • S'amplia la cobertura de la prestació per desocupació als treballadors els contractes dels quals hagin estat extingits durant el període de prova d'un nou treball des del 9 de març o aquells que ho hagin extingit voluntàriament des de l'1 de març per tenir una oferta laboral en ferm que hagi decaigut (art 22).
 • S'estableixen els termes per al rescat de fons de pensions, definint-se, entre altres qüestions, l'acreditació de les circumstàncies que donen dret a la disponibilitat dels plans, el termini al qual es vinculen aquestes circumstàncies i l'import màxim del qual es pot disposar (art 23).
 • S'aprova la reducció de les cotitzacions per a determinats treballadors agraris durant els períodes d'inactivitat en 2020 (art 25).
Entre les Disposicions Addicionals de la norma:
 • S'estableix una suspensió de terminis en l'àmbit d'actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social durant el període de vigència de l'estat d'alarma i les seves pròrrogues (Disp. Addicional 2a).
 • S'estableix l'obligació per als treballadors inclosos en l'àmbit del Règim Especial d'Autònoms i que no haguessin exercitat l'opció per una mútua, a exercitar-la i formalitzar el corresponent document d'adhesió en el termini de tres mesos des de la finalització de l'estat d'alarma (Disp. Addicional 10a).
 • S'estableix com a efecte, que l'opció per una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social de treballadors del Règim Especial d'Autònoms realitzada per a causar dret a la prestació extraordinària per cessament d'activitat, donarà lloc al fet que la mútua per la qual hagi optat el treballador autònom assumeixi no sols la protecció i la responsabilitat del pagament de la prestació extraordinària per cessament d'activitat, sinó també la resta de prestacions derivades de les contingències per les quals s'hagi formalitzat la cobertura, incloent el subsidi per incapacitat temporal (Disp. Addicional 11a).
 • Es possibilita la pròrroga dels contractes predoctorals per a personal investigador en formació subscrits en l'àmbit de la recerca pel temps de durada de l'estat d'alarma i les seves pròrrogues, a més, per motius justificats, es podran prolongar els contractes fins a uns altres tres mesos addicionals al mateix temps que duri la declaració d'estat d'alarma (Disp. Addicional 14a).
Finalment, entre les Disposicions Finals de la norma:
 • Es reforcen els mecanismes de control i sanció per a evitar comportaments fraudulents en la percepció de les prestacions, regulant-se les sancions i establint-se una responsabilitat empresarial que implica la devolució per part de l'empresa de les prestacions indegudament percebudes pels seus treballadors, modificant-se per a això la Llei d'Infraccions i Sancions en l'Ordre Social (Disp. Final 3a).
 • Es modifica l'article 17.7 del RDL 8/2020, en matèria de prestació per cessament d'activitat de treballadors autònoms, per a establir que aquells que no haguessin exercit encara l'opció per una mútua col·laboradora, deuran, per a causar dret a aquesta prestació, necessàriament adherir-se a qualsevol d'elles (Disp. Final 8a. 1).
 • Es modifica l'article 22.1 del RDL 8/2020 per a incrementar l'àmbit d'aplicació dels ERTOs per causa de força major i cobrir caigudes significatives d'activitat en aquells sectors considerats essencials que també han vist reduïts els seus ingressos (Disp. Final 8a. 2). (Atenció perquè per a justificar aquesta ampliació en el Preàmbul es conceptua la “força major”, apartant-la del terme jurisprudencial i cenyint-la a un concepte legal).
 • Es modifica l'article 25.6 del RDL 8/2020 per a reforçar la protecció dels treballadors fixos discontinus i ampliar la cobertura per desocupació als treballadors que no hagin pogut reincorporar-se a la seva activitat en les dates previstes a conseqüència del COVID-19 i que no compleixen el requisit de situació legal de desocupació, o no poden accedir a la prestació per mancar del període de cotització necessari (Disp. Final 8a. 3).
 • Es modifica la Disposició Addicional 2a del RDL 9/2020 sobre Règim sancionador i reintegrament de prestacions indegudes, en el sentit d'afegir l'aplicació de deduccions indegudes en les quotes de Seguretat Social com a infracció sancionable, aclarir que l'obligació de devolució correspondrà a l'empresa i que aquesta podrà deduir-la de les nòmines. Així mateix s'afegeix que el treballador conservarà el dret al salari corresponent a l'ERTO (Disp. Final 9a).
 • Es modifica l'article 35 del RDL 11/2020 sobre ajornaments en el pagament de deutes amb la Seguretat Social, establint certes particularitats respecte del règim general, com un interès del 0,5% i s'amortitzarà mitjançant pagaments mensuals amb un termini d'amortització de 4 mesos per cada mensualitat sol·licitada a partir del mes següent al qual aquella s'hagi dictat, sense que excedeixi en total de 12 mensualitats (Disp. Final 10.4ª).