Pujada de l'Import dels autònoms

Els autònoms aquest mes d'Octubre ja pagaran el nou tipus i es procedirà a regularitzar el període de Gener-Setembre entre novembre i desembre.

La disposició transitòria segona del Reial Decret-llei 28/2018, de 28 de desembre, per la revalorització de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d’ocupació, va preveure un augment progressiu dels tipus de cotització aplicables per contingències professionals i per cessament d’activitat  els treballadors autònoms inclosos al Regim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònom i al Regim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar.

Aquest augment s'havia d'haver realitzat el mes de gener d'aquest any, però no el van aplicar.
Les quotes corresponents al període d’octubre del 2020 i posteriors es calcularan ja amb els nous tipus.

RÈGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS AUTÒNOMS (RETA) 2020
CasBases Cotització (mensual)Tipus de cotitzacióQuota (mensual)
1
Base mínima (1,25% s/2018)944,4030,30%286,15
Base màxima (7% s/2018)4.070,1030,30%1.233,24
2
Base mínima (1,25% s/2018)1.018,5030,30%308,61
Base màxima (7% s/2018)2.077,8030,30%629,57
3
Base mínima (1,25% s/2018)1.214,1030,30%367,87
Base màxima (7% s/2018)4.070,1030,30%1.233,24

Cas1- Amb menys o igual de 47 anys d'edat.
- Amb 47 anys d'edat, i que la seva Base Cotització sigui = o superior a 2.052,00 € (a 31/12/2019)
- Amb 47 anys d'edat, i que la seva Base Cotització sigui inferior 2.052,00 € (a 1/1/2020) i Exerciti l'Opció de Canvi de Base de Cotització abans del 30/06/2020, amb efectes econòmics del 01/07/2020
- Cònjuge supervivent del titular del negoci, que per defunció, hagi hagut de posar-se al capdavant i donar-se d’Alta al RETA amb 47 anys, i en aquest cas no existirà aquesta limitació.
- Aquells que amb anterioritat a 50 anys haguessin cotitzat 5 anys o més en qualsevol Règim de Seg. Social i l'última base de cotització acreditada fora = o inferior a 2.052,00 €, estaran entre 944,40 i 2.077,80 €
- Aquells que amb anterioritat a 50 anys haguessin cotitzat 5 anys o més en qualsevol Règim de S.Social i l'última base de cotització acreditada fos superior a 2.052,00 €, hauran de cotitzar entre 944,40 € i l'import d'aquella, incrementat en un 1%, podent optar, en cas de no aconseguir-se, per una base de fins a 2.052,00 €
Cas2- Amb 48 o més anys d'edat, a 01/01/2020.
- Cònjuge supervivent del titular del negoci, que per defunció, hagi hagut de posar-se al capdavant i donar-se d'Alta al RETA amb 45 o més anys, i en aquest cas l'elecció de bases estarà entre 944,40 i 2.077,80 €
Cas3- Els Autònoms que en 2019 hagin tingut 10 treballadors o + (mitjana) per compte d'altre, de manera simultània.
- Els Autònoms-Societaris, inclosos els seus Cònjuges i Familiars de Consanguinitat o Afinitat fins a 2n grau que convisquin amb ell, i que al costat d'ell tingui almenys el 50% del capital social.

RETA
Tipus de Cotització2.020
Contingències comuns28,30%
Contingències professionals1,10%
Cessament d'activitat0,80%
Formació professional0,10%
Total ...30,30%

Joresp 
L'assessoria de Premià de Dalt 
Grup Tax