Deu novetats de la reforma laboral convalidades pel congrés

El dijous 3 de febrer el Congrés va convalidar la reforma laboral (en vigor com a Decret-llei des del 31 de desembre de 2021), introduint alguns canvis. Aquests són els deu principals canvis introduïts:

1. El conveni d'empresa deixa de tenir prioritat en matèria salarial, amb la finalitat d'evitar les pràctiques de devaluació salarial. També es recupera l’ultraactivitat indefinida dels convenis col·lectius (vigència una vegada caducat).
2. Desapareix el contracte d'obra i servei. Els contractes per obra i servei actuals podran continuar vigents un màxim de sis mesos des de l'entrada en vigor de la reforma laboral. En el sector de la construcció una vegada finalitzada una obra l'empresa ha d'oferir una proposta de recol·locació al treballador, que en cas de ser rebutjada o no poder produir-se portarà a l'extinció del contracte amb una indemnització del 7% calculada sobre conceptes salarials del conveni.
3. D'altra banda, el contracte temporal es limita a circumstàncies de la producció i a la substitució d’una persona treballadora. Així, el contracte temporal per circumstàncies de la producció per a situacions imprevistes o per desajustament temporal d'ocupació no pot durar més de sis mesos, ampliables a uns altres sis mesos. Per a situacions previsibles i delimitades pot utilitzar-se durant un total de 90 dies, mai de manera contínua.
4. El contracte temporal passarà a ser fix si acumula 18 mesos de treball en dos anys. Seran convertits en indefinits els temporals fraudulents i els qui acumulin 18 mesos de treball en un termini de 24 mesos, al mateix o diferent lloc de treball amb la mateixa empresa o grup d'empreses.
5. S'incrementen les multes i s'imposaran per cada treballador indegudament contractat. Les infraccions per ús indegut de contractes temporals s'apliquen per cada treballador afectat, en lloc de per empresa, i s'eleven de 8.000 a 10.000 euros en el seu grau màxim.
6. Penalització de 26 euros per cada contracte inferior a un mes. Els contractes temporals inferiors a 30 dies tenen una cotització a la Seguretat Social addicional de 26 euros cada vegada que es donin de baixa.
7. Contracte fix discontinu per a l'activitat estacional. El contracte fix discontinu s'estableix per a treballs de naturalesa estacional o de temporada, amb períodes d'execució certs. A l'efecte d'antiguitat es tindrà en compte tota la durada de la relació laboral i no el temps de serveis efectivament prestat.
8. Contracte formatiu amb dues modalitats: formació en alternança i obtenció de la pràctica professional. El primer està pensat per a compaginar amb els estudis, queda limitat fins als 30 anys i a una durada màxima de dos anys, amb jornada no superior al 65% el primer any i 85% el segon, i una retribució adaptada al conveni que no podrà baixar de 60% el primer any i del 75% el segon.
9. Es revisa l'actual model de regulació temporal d'ocupació (ERTO). Per als ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció (ETOP) es fixen exoneracions en les cotitzacions a la Seguretat Social del 20% condicionades a la realització d'accions formatives. Els ERTO de força major afegeixen com a causa específica (ja aplicada a la pandèmia) l'impediment o les limitacions a l'activitat per decisions de l'autoritat governativa, tenen exoneracions del 90% i la reducció de jornada pot ser d'entre un 10 i un 70%.
10. Es crea el mecanisme xarxa per a crisis econòmiques o sectorials. Les empreses podran posar en marxa els ERTO associats a aquest mecanisme, prèvia activació pel Consell de Ministres, en cas de crisi per un màxim d'un any i amb exoneracions decreixents del 60% al 20%, o en cas de reestructuració sectorial per sis mesos prorrogables a un any i amb exoneracions del 40.Joresp L'Assessoria Tax de Premià de Dalt