Model 720: Declaració informativa de béns i drets situats a l'estranger


El 31 de gener, es va publicar en el BOE el nou model 720 per declarar els béns i drets situats a l'estranger.
Els obligats a presentar-la són, de forma genèrica, totes aquelles persones físiques o jurídiques residents a Espanya que siguin titulars, autoritzats o beneficiaris del comptes bancaris, valors, drets, assegurances i rendes dipositades o gestionades a l'estranger i béns immobles situats a l'estranger. 
L'impost separa les diferents operacions:
  • Comptes bancaris: Import conjunt superior a 50.000,00 €
  • Valors, drets, assegurances i rendes: import conjunt superior a 50.000,00 €
  • Immobles: valor d'adquisició superior a 50.000,00 €
El termini de presentació per l'exercici 2012, és de l'01/02/2013 al 30/04/2013.

De manera general, el termini de presentació és de 01/01 fins el 31/03

Per més informació podeu contactar amb nosaltres.